DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ STRONY INTERNETOWEJ ZUWŚ SP. Z O.O. W SŁUBICACH

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ZUWŚ Sp. z o.o. w Słubicach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-06-13
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-06-13

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia

 • Multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.
 • Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego;
 • Treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego:

a) które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, albo

b) których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony;

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-06-13
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Damian Baranowski
 • E-mail: kontakt@zuws.pl
 • Telefon: 95 758 26 65

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych.

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. prowadzi swoją działalność statutową w obiekcie przy ulicy Krótkiej 9 w Słubicach. Siedziba firmy położona jest na terenie gminy Słubice.

Budynek biurowy

Stanowi główną siedzibę firmy. Usytuowany jest przy ulicy Krótkiej 9 w Słubicach. W obiekcie mieści się część administracyjno-biurowa, w której stacjonuje Zakład Usług Wodno-Ściekowych. Budynek jest dwukondygnacyjny (parter i pierwsze piętro).

Do biurowca prowadzi jedno wejście od ulicy Krótkiej. Obiekt jest ogrodzony. Ogrodzenie wyposażone jest
w furtkę i bramę wjazdową. Cały teren jest monitorowany. Parking dla interesantów usytuowany jest za główną bramą wjazdową na posesję. Przy furtce na wysokości 1,35 m znajduje się dzwonek, z którego można skorzystać również w przypadku potrzeby wezwania asysty w sytuacji pojawienia się trudności z wejściem na teren posesji.

Przed wejściem do budynku z lewej strony znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych z obniżonymi porogami uławiającymi poruszanie się. I kondygnacja budynku jest w pełni przystosowana dla osób mających problemy z poruszaniem się. Do budynku prowadzi dwoje dwudzielnych drzwi (przystosowanych do przejazdu osób na wózkach inwalidzkich również w przypadku otwarcia jednej strony drzwi). Korytarze i schody są ogólnodostępne w godzinach urzędowania Spółki. Obsługa interesantów odbywa się wyłącznie w Biurze Obsługi Klienta (BOK), na parterze po prawej stronie od wejścia głównego. Drzwi prowadzące do BOK są jednoskrzydłowe, umożliwiające poruszanie się na wózku inwalidzkim. W budynku nie ma windy. Istnieje możliwość zejścia pracownika z wyższej kondygnacji budynku w celu przyjęcia interesanta w BOK. W obiekcie na I kondygnacji znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych (systemu wspomagania słuchu). W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na terenie budynku, na I kondygnacji, znajdują się: tablica informacyjna oraz oznaczenia biur umożliwiające odnalezienie poszukiwanego pomieszczenia.

Budynek jest monitorowany, zabronione jest w nim palenie papierosów oraz wprowadzania psów z wyłączeniem psów przewodników, asystujących osobom niepełnosprawnym. Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do wszystkich pomieszczeń Spółki. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Na terenie obiektu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Budynek techniczny

Obiekt usytuowany jest na terenie posesji, tuż przy budynku administracyjno-biurowym, do którego nie mają dostępu osoby postronne. Znajduje się tam plac manewrowy, garaże oraz baza magazynowa z zapleczem technicznym. Budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcjami.

Do siedziby Spółki można dojechać samodzielnie. Parking znajduje się tuż za bramą wjazdową na teren obiektu.

Komunikaty

ikona Podaj stan wodomierza
ikona Zgłoś awarię

Biuro Obsługi Klienta

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o.
ul. Krótka 9 | 69-100 Słubice
tel. + 48 95 758 26 65 w.10
kontakt@zuws.pl | www.zuws.pl

Pracujemy od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 do 15.00.

Jakość wody

Aktualne taryfy

Oferty pracy

Podpisz umowę