11.12.2023

Nowa taryfa 2023-2026

Zarząd Zakładu Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach informuje o zmianie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które po ustaleniu przez Spółkę i zatwierdzeniu przez organ regulacyjny - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, decyzją z dnia 24 listopada 2023 roku, znak: WR.RZT.70.116.2023, będą obowiązywać na terenie gminy Słubice przez okres 3 lat. 

Jednocześnie Spółka informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.Dz.U.2020.0.2028 t.j.) Rada Miejska w Słubicach Uchwałą nr XLIV/497/2022 z dnia 26 maja 2022 roku udzieliła dopłat w wysokości 0,70 zł netto do każdego 1 m3 odprowadzanych ścieków w grupie taryfowej 1 – Gospodarstwa domowe - w okresie 36 miesięcy obowiązywania taryfy.

Nowe taryfy wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia publikacji w BIP PGW Wody Polskie, to jest w dniu 19.12.2023 roku

 

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

L.P.

Taryfowa grupa odbiorców usług

rodzaj cen i stawek opłat

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

 

 

 

netto

brutto

netto

brutto

netto

brutto

0

1

2

4

5

6

7

8

9

1

GW

gospodarstwa domowe - rozliczane za ilość dostarczonej wody ustalonej na podstawie wskazań wodomierza głównego oraz rozliczane stawką opłaty abonamentowej

- cena wody (zł/m³)

5,34

5,77

5,42

5,85

5,42

5,85

- stawka opłaty abonamentowej za okres rozliczeniowy

4,95

5,35

5,18

5,60

5,36

5,79

2

GWP

gospodarstwa domowe

rozliczane za ilość dostarczonej wody ustalonej na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego (wodomierz do celów gospodarczych - woda bezpowrotnie zużyta)

- cena wody (zł/m³)

5,34

5,77

5,42

5,85

5,42

5,85

- stawka opłaty abonamentowej za okres rozliczeniowy

3,87

4,18

4,06

4,39

4,20

4,54

3

GWL

gospodarstwa domowe - rozliczane za ilość dostarczonej wody ustalonej na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego (wodomierza w budynkach wielolokalowych)

- cena wody (zł/m³)

5,34

5,77

5,42

5,85

5,42

5,85

- stawka opłaty abonamentowej za okres rozliczeniowy

4,95

5,35

5,18

5,60

5,36

5,79

4

SW

cele spożywcze - rozliczane za ilość dostarczonej wody ustalonej na podstawie wskazań wodomierza głównego

- cena wody (zł/m³)

5,38

5,81

5,47

5,91

5,47

5,91

- stawka opłaty abonamentowej za okres rozliczeniowy

4,95

5,35

5,18

5,60

5,36

5,79

5

SWP

cele spożywcze - rozliczane za ilość dostarczonej wody ustalonej na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego (wodomierz do celów gospodarczych - woda bezpowrotnie zużyta) 

- cena wody (zł/m³)

5,38

5,81

5,47

5,91

5,47

5,91

- stawka opłaty abonamentowej za okres rozliczeniowy

3,87

4,18

4,06

4,39

4,20

4,54

6

SWL

cele spożywcze - rozliczane za ilość dostarczonej wody ustalonej na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego (wodomierza w budynkach wielolokalowych)

- cena wody (zł/m³)

5,38

5,81

5,47

5,91

5,47

5,91

- stawka opłaty abonamentowej za okres rozliczeniowy

4,95

5,35

5,18

5,60

5,36

5,79

7

PW

Pozostałe cele - rozliczane za ilość dostarczonej wody ustalonej na podstawie wskazań wodomierza głównego

- cena wody (zł/m³)

5,38

5,81

5,47

5,91

5,47

5,91

- stawka opłaty abonamentowej za okres rozliczeniowy

4,95

5,35

5,18

5,60

5,36

5,79

8

PWP

Pozostałe cele- rozliczane za ilość dostarczonej wody ustalonej na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego (wodomierz do celów gospodarczych- woda bezpowrotnie zużyta)

- cena wody (zł/m³)

5,38

5,81

5,47

5,91

5,47

5,91

- stawka opłaty abonamentowej - 1 miesięczny okres rozliczeniowy

3,87

4,18

4,06

4,39

4,20

4,54

9

PWL

Pozostałe cele - rozliczane za ilość dostarczonej wody ustalonej na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego (wodomierza w budynkach wielolokalowych)

- cena wody (zł/m³)

5,38

5,81

5,47

5,91

5,47

5,91

- stawka opłaty abonamentowej za okres rozliczeniowy

4,95

5,35

5,18

5,60

5,36

5,79

10

PWZ

Pozostałe cele - rozliczane za ilość dostarczonej wody dla celów określonych w art.22 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

- cena wody (zł/m³)

5,38

5,81

5,47

5,91

5,47

5,91

 

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzenia ścieków:

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW

L.P.

Taryfowa grupa odbiorców usług

rodzaj cen i stawek opłat

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

 

 

 

netto

brutto

netto

brutto

netto

brutto

0

1

2

4

5

6

7

8

9

Odprowadzanie ścieków - OS Słubice

1

GS

Gospodarstwa domowe - odbiorcy odprowadzający ścieki do miejskiej oczyszczalni ścieków w Słubicach i Golicach

- cena usługi odprowadzania ścieków  (zł/m³)

10,17

10,98

10,30

11,12

10,30

11,12

- stawka opłaty abonamentowej za okres rozliczeniowy

4,95

5,35

5,18

5,60

5,36

5,79

2

PS

Odbiorcy przemysłowi i pozostali, rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków w oparciu o ilość zużytej wody, ustaloną na podstawie wskazań wodomierza lub urządzenia pomiarowego, odprowadzający ścieki do miejskiej oczyszczalni ścieków w Słubicach i Golicach.

- cena usługi odprowadzania ścieków  (zł/m³)

10,17

10,98

10,30

11,12

10,30

11,12

- stawka opłaty abonamentowej za okres rozliczeniowy

4,95

5,35

5,18

5,60

5,36

5,79

Odprowadzanie ścieków - OST Świecko

3

PST

Odbiorcy odprowadzający ścieki do oczyszczalni ścieków przy Terminalu Towarowych Odpraw Celnych w Świecku, rozliczanych za ilość odprowadzanych ścieków w oparciu o ilość zużytej wody, ustaloną na podstawie wskazań wodomierza lub urządzenia pomiarowego

- cena usługi odprowadzania ścieków  (zł/m³)

30,12

32,53

31,30

33,80

32,10

34,67

- stawka opłaty abonamentowej za okres rozliczeniowy

4,95

5,35

5,18

5,60

5,36

5,79

 

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków po uwzględnieniu dopłat dla Grupy I – Gospodarstwa domowe – udzielonych na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Słubicach nr XLIV/497/2022 z dnia 26 maja 2022 roku:

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW

L.P.

Taryfowa grupa odbiorców usług

rodzaj cen i stawek opłat

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

 

 

 

netto

brutto

netto

brutto

netto

brutto

0

1

2

4

5

6

7

8

9

Odprowadzanie ścieków - OS Słubice

1

GS

Gospodarstwa domowe - odbiorcy odprowadzający ścieki do miejskiej oczyszczalni ścieków w Słubicach i Golicach

- cena usługi odprowadzania ścieków  (zł/m³)

9,47

10,23

9,60

10,37

9,60

10,37

- stawka opłaty abonamentowej za okres rozliczeniowy

4,95

5,35

5,18

5,60

5,36

5,79

 

Stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

Stawkę tej opłaty stosuje się wyłącznie dla ścieków przemysłowych, wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, zawierających stężenia zanieczyszczeń w wielkości przekraczającej wartości dopuszczalne przedstawione w poniższej tabeli - dla chociażby jednego z ujętych w tabeli wskaźników zanieczyszczeń.

  1. W przypadku określenia dla danego odbiorcy usług w pozwoleniu wodno – prawnym na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, parametrów ścieków wprowadzanych do kanalizacji ZUWŚ, uznaje się za dopuszczalne parametry określone w decyzji administracyjnej (pozwoleniu wodno – prawnym), w zakresie określonym w tym pozwoleniu o ile parametry te nie są wyższe, niż określone w załączonej tabeli. Pozostałe wskaźniki zanieczyszczeń nieokreślone w pozwoleniu wodno – prawnym będą spełniały wymogi określone w tabeli.
  2. W przypadku, gdy dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń określone w pozwoleniu wodno – prawnym na wprowadzanie ścieków do kanalizacji spółki byłyby wyższe niż określone w poniższej tabeli, za dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń, wprowadzane do kanalizacji ZUWŚ przyjmuje się wartości wskaźników określone w tabeli .
  3. Dla odbiorców usług, którzy nie są zobowiązani do uzyskania pozwolenia wodno – prawnego na wprowadzanie ścieków do kanalizacji spółki dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń określono w tabeli.

l.p.

Wskaźnik zanieczyszczenia

Jednostka

Wartość dopuszczalna

1

Temperatura

oC

35,0

2

Odczyn pH

-

6,5 - 9,5

3

Zawiesina ogólna

mg/l

250,0

4

ChZT

mg O2/l

1000,0

5

BZT5

mg O2/l

500,0

6

Fosfor ogólny

mg P/l

10,0

7

Azot amonowy

mgNNH4/l

100,0

8

Azot azotynowy

mgNNO2/l

10,0

9

Węglowodory ropopochodne

mg/l

15,0

10

Chlorki

mgCL/l

1000,0

11

 

Siarczany

mgSO4/l

500,0

12

 

Węglowodory ropopochodne

mg/l

15

13

 

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

100

 

Przedstawione w powyższej tabeli parametry i ich wartości graniczne zostały określone na podstawie analizy wykorzystania przepustowości oczyszczalni, stosowanej technologii oczyszczania ścieków komunalnych oraz uzyskiwanego stopnia redukcji ładunku zanieczyszczeń i sposobu stosowania osadów ściekowych, przy założeniu zachowania zasad ochrony środowiska i korzystania z usług wodnych.

Opłatę za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych nalicza się wg następujących zasad:

Podstawą stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego stanu ścieków i/lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach są wyniki analiz fizyko-chemicznych ścieków przeprowadzanych w akredytowanym laboratorium, pobranych w punkcie kontrolno-pomiarowym, wskazanym w umowie lub pozwoleniu wodnoprawnym  na odprowadzanie ścieków, w czasie okresowych kontroli prowadzonych w oparciu o przepisy odpowiedniego Rozporządzenia w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. O wynikach kontroli Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach informuje Odbiorcę usług w terminie do 7 dni od daty przeprowadzenia kontroli. Ilość ścieków z przekroczeniami będzie określana jako różnica pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego i/lub wodomierzy mierzących wodę bezpowrotnie zużytą lub urządzenia pomiarowego z dnia, w którym stwierdzono przekroczenia parametrów ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacji sanitarnej oraz z dnia, w którym przekroczenie ustało. Za dzień ustania przekroczenia przyjmuje się dzień ponownej kontroli, dokonanej przez Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach stwierdzającej ustanie przekroczeń warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń   kanalizacyjnych lub dzień pobrania przez akredytowanego próbkobiorcę próbki do badania w wybranym przez Odbiorcę usług laboratorium , posiadającym akredytację na przeprowadzenie badań ścieków w zakresie parametrów ścieków, w jakich stwierdzono przekroczenie - pod warunkiem dokonania odczytu wskazań wodomierzy lub urządzeń pomiarowych przez pracowników Zakładu Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach w chwili pobrania w/w próbki ścieku, Opłatę ustala się poprzez przemnożenie ilości ścieków z przekroczeniami, ustalonej wg powyższych zasad oraz jednostkowej stawki opłaty za przekroczenie, Jednostkową stawkę opłaty za przekroczenie wylicza się wg poniższego wzoru:

Op = ct * (sp - sg)/sg  [zł/m³]; gdzie

 Op - jednostkowa stawka opłaty za przekroczenie [zł/m³],

ct - aktualna stawka opłaty za 1 m³ odprowadzanych ścieków dla określonej grupy taryfowej [zł/m³],

sp - stężenie danego zanieczyszczenia w badanej próbce odprowadzanych ścieków [mg/l],

sg - wartość dopuszczalna danego zanieczyszczenia w odprowadzanych ściekach [mg/l],

uwaga - w przypadku jednoczesnego przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń dla dwóch lub większej ilości wskaźników zanieczyszczeń, do ustalenia wysokości opłaty przyjmuje się wskaźnik, dla którego wyliczona wartość opłaty jest najwyższa.

Do opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych dolicza się podatek od towarów i usług (VAT), w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

 

 

 

Komunikaty

ikona Podaj stan wodomierza
ikona Zgłoś awarię

Biuro Obsługi Klienta

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o.
ul. Krótka 9 | 69-100 Słubice
tel. + 48 95 758 26 65 w.10
kontakt@zuws.pl | www.zuws.pl

Pracujemy od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 do 15.00.

Jakość wody

Aktualne taryfy

Oferty pracy

Podpisz umowę