• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. / fax: +48 (95) 758 2665

Ważne komunikaty

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie przetargu na roboty budowlane, pn.: "Remont sieci wodociągowej wraz z budową sieci wodno - kanalizacyjnej na ulicy Mieszka I i sieci wodociągowej w ulicy Konstytucji 3-go Maja w Słubicach realizowany według WARUNKÓW  KONTRAKTOWYCH FIDIC (czerwony)"

Zawiadomienie o wynikach postępowania ZP11/POIIS/2018

Informujemy, że zakończyła się procedura oceny ofert w ramach postępowania ZP11/POIIS/2018 na: „Pełnienie funkcji NADZORU INWESTORSKIEGO dla zadania inwestycyjnego pn. WYKONANIE MODERNIZACJI I ROZBUDOWY  OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SŁUBICACH”. Szczegóły znajdą Państwo
w Informacji NR IN03/ZP11/POIIS/2018.

Informacja o wynikach oceny punktowej - LISTA RANKINGOWA ZP11/POIIS/2018 - KOREKTA

DOTYCZY POSTĘPOWANIA na pełnienie funkcji NADZORU INWESTORSKIEGO dla zadania inwestycyjnego pn. "WYKONANIE MODERNIZACJI I ROZBUDOWY  OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SŁUBICACH".

Znak sprawy: ZP11/POIIS/2018, prowadzone w trybie Przetargu nieograniczonego zgodnie z § 6 „Regulaminu udzielania zamówień przez spółkę Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o.  w Słubicach nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych” z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2015r., Dz. U. poz. 2164).

KOREKTA POMYŁKI PISARSKIEJ W TREŚCI LISTY RANKINGOWEJ

Projekt POliŚ.

"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice"

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach realizuje zadanie pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice" w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach", oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Czytaj więcej

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. / fax: +48 (95) 758 2665

Skorzystaj z formularza kontaktowego