• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. +48 95 758 26 65

Projekt pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice" dobiegł końca

06-09-2021

Był to największy w historii miasta projekt obejmujący modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej. Wartość projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice” nr POIS. 02.03.00-00-0033/16 to ponad 68,5 mln zł,  z czego 35 mln zł wyniosła dotacja z budżetu Unii Europejskiej. Uzupełnieniem wkładu własnego była też pożyczka z NFOŚIGW w Warszawie w wysokości ponad 19 mln zł. Projekt uzyskał dofinansowanie z Funduszu Spójności - w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Głównym celem realizowanego projektu było dostosowanie do wymagań dyrektywy Rady 91/271/EWG, czyli tzw. dyrektywy ściekowej, w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz wyposażenie aglomeracji Słubice w infrastrukturę wodną i kanalizacyjną, zapewniającą bezawaryjne i efektywne funkcjonowanie. 

W ciągu czterech lat zrealizowano 14 kontraktów, w tym trzy o bardzo ważnym znaczeniu dla funkcjonowania całego systemu wodno-kanalizacyjnego w mieście. Było to logistyczne, finansowe i infrastrukturalne wyzwanie dla Spółki. Wszystkie zadania zostały wykonane w całości.

Rozbudowano o trzeci sekwencyjny reaktor biologiczny Miejską Oczyszczalnię Ścieków w Słubicach i przebudowano istniejący węzeł biologicznego oczyszczania ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą, co spowodowało wzrost standardu technologicznego oczyszczalni i jej przepustowości – zapewnienie rezerwy na przyjęcie ścieków po okresach intensywnych opadów deszczu w związku z infiltracją wód opadowych do sieci kanalizacyjnej.

Zmodernizowano ponad 8 km sieci wodociągowej. Prace objęły 18 ulic, wymieniono część hydrantów przeciwpożarowych (58 szt.), zamontowano nowych hydranty podziemne (15 szt.), wymieniono zasuwy i zainstalowano nowe (ponad 130 szt.), które pozwalają na zamykanie poszczególnych fragmentów wodociągu bez konieczności wstrzymywania za każdym razem dostaw wody w całym mieście.

Przeprowadzono renowację ponad 21 km sieci kanalizacji sanitarnej, prace objęły 44 ulice w mieście, zainstalowano monitoring 10 przepompowni ścieków, wyremontowano (wraz z wybudowaniem nowych) prawie 500 studni rewizyjnych, wymieniono włazy do studni kanalizacji sanitarnej.

Doposażono Spółkę w specjalistyczne samochody, a także wdrożono system informacji przestrzennej GIS - inteligentny system zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi, majątkiem sieciowym, wdrożono e-usługi. Dzięki temu poprawiono warunki eksploatacji, uzyskano bardziej efektywny system kontrolowania posiadanej infrastruktury, a także bezpośredni monitoring urządzeń zapewniający szybszy dostęp do aktualnej sytuacji na sieci, zwiększono jakość zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną.

Wymieniono automatykę i system monitoringu na Stacji Uzdatniania Wody, dzięki czemu w każdej chwili uprawnieni pracownicy spółki mają bezpośredni podgląd obiektów, w tym obiektów strategicznych,  część zadań mogą też wykonywać zdalnie.

Wybudowano dodatkowy wodociąg, który łączy Stację Uzdatniania Wody ze zbiornikami wody uzdatnionej, co ma zapewniać niezakłócone dostawy wody do mieszkańców.

Zamontowano 10 lamp fotowoltaicznych przy przepompowniach ścieków oraz pompy ciepła na obiektach spółki.

Wszystkie podjęte w ramach projektu działania miały proekologiczny charakter i bezpośrednio wpływają na przewidywanie niektórych zdarzeń na sieci wod-kan, jak również skrócenie czasu reakcji na pojawiające się problemy i szybsze działanie w przypadku wystąpienia awarii. Dodatkowo mieszkańcy mogą korzystać z e-usług (w tym e-faktur, elektronicznego Biura Obsługi Klienta), które wdrożono ze środków własnych ZUWŚ Sp. z o.o.

Projekt realizowany był w latach 2016-2021.

Burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak i prezes zarządu Zakładu Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach podsumowali projekt na specjalnej konferencji prasowej.

Na pytania dziennikarzy odpowiadał również kierownik Jednostki Realizującej Projekt Dariusz Kuczyński.

Zapraszamy do obejrzenia filmu podsumowującego projekt pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice"

FILM

Media o projekcie:

Radio Zachód

Portal internetowy iloveslubice.pl

Telewizja HTS

Portal internetowy Gminy Słubice

 

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego