• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. +48 95 758 26 65

Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego

Warunki przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej

Warunki przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej

Warunki, które potencjalny odbiorca usług musi spełnić, aby dokonać przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Słubice, reguluje rozdział 5 "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" - Warunki przyłączenia do sieci.

Inwestorów zapraszamy do pobrania wniosku (promesy) o zapewnienie dostawy wody i odprowadzania ścieków z nieruchomości nieobjętych planami miejscowego zagospodarowania przestrzennego. 

Również, na pisemne zlecenie (wniosek), Spółka montuje wodomierze umożliwiające zdalny odczyt do pomiaru wody bezpowrotnie utraconej, zwane potocznie "wodomierzami ogrodowymi".

 

Poniżej zamieszczono wyciąg z Regulaminu, dotyczący warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. 

§ 16 
Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci składa przedsiębiorstwu wodociągowo - kanalizacyjnemu wniosek o przyłączenie, który powinien zawierać co najmniej:
1) imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy;
2) adres (siedziby) wnioskodawcy i adres do korespondencji;
3) w przypadku osób prawnych odpis właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu;
4) określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług;
5) określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zużycia wody;
6) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju (w przypadku dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających);
7) opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda i/lub z której będą odprowadzane ścieki w szczególności określenie sposobu jej zagospodarowania i przeznaczenia;
8) wskazania planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i dostarczania ścieków

§ 17
Do wniosku, o którym mowa w § 15 Regulaminu, osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci powinna załączyć aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w § 15 względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 18
1. Jeżeli są spełnione warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku, o którym mowa w § 15 i § 16 wraz z kompletem załączników, wydaje osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci, dokument pod nazwą „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej”.
2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 powinien, co najmniej:
1) wskazywać miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej;
2) określać ciśnienie dyspozycyjne w sieci wodociągowej;
3) określać maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości z podziałem na poszczególne cele;
4) określać maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości oraz wymagania dotyczące ich jakości;
5) zawierać informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinna przedłożyć osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci oraz podmiotach z jakimi należy uzgodnić lub do jakich należy zgłosić fakt przyłączenia oraz projekt przyłącza;
6) wskazywać okres ważności wydanych warunków przyłączenia, nie krótszy niż 2 lata.
3. Dokument, o którym mowa w ust. 1 może określać:
1) parametry techniczne przyłącza;
2) miejsce zainstalowania wodomierza głównego, wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej lub urządzenia pomiarowego.

§ 19
1. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne ma prawo odmówić przyłączenia osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci, wyłącznie w sytuacji, w której nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług, w szczególności jeżeli brak jest sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne nie posiada tytułu prawnego do dysponowania siecią lub gdy w wyniku przyłączenia nie zostanie zachowany minimalny poziom świadczenia usług.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia do sieci lub umową przyłączeniową.
3. W przypadku gdy plany inwestycyjne właścicieli nieruchomości wyprzedzają lub są różne od inwestycji ujętych w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, osoby te mogą za zgodą przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego wybudować na własny koszt urządzenia wodociągowe lub kanalizacyjne i następnie odpłatnie przekazać je przedsiębiorstwu wodociągowo - kanalizacyjnemu. W takiej sytuacji przed wydaniem Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej osoba ubiegająca się o przyłączenie oraz przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne winny zawrzeć umowę odpłatnego przejęcia urządzenia albo przedwstępną umowę odpłatnego przejęcia urządzenia.

§ 20. Każda nieruchomość powinna być przyłączona do sieci odrębnym przyłączem wodociągowym i kanalizacyjnym.

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego