• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

 • tel. +48 95 758 26 65

Obsługa odbiorców i załatwianie reklamacji

Standardy obsługi odbiorców oraz sposoby załatwiania reklamacji reguluje rozdział IX "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" - Standardy obsługi odbiorców usług. Sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiana informacji w zakresie zakłóceń dostaw wody i odprowadzania ścieków. Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z treścią tego dokumentu.

§ 41

1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczących:

 • prawidłowego sposobu wykonywania przez Odbiorcę umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
 • warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez nowych Odbiorców,
 • występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków,
 • występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
 • planowanych przerw w świadczeniu usług.

2. Przedsiębiorstwo udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych środków przekazu, bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie nie dłuższym niż 3 dni.
3. Jeżeli prośba o udzielenie informacji została przedłożona na piśmie, Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie 14 dni od otrzymania prośby chyba, że osoba zwracająca się o informację wyraźnie zaznaczyła, iż informacja ma być udzielona w jednej z form wskazanych w ust 2.
4. Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń wymagających okresów dłuższych niż terminy wskazane w ust 2 i 3, Przedsiębiorstwo przed upływem terminów wskazanych w ust 2 i 3, informuje o tym fakcie osobę, która złożyła prośbę o informację i wskazuje jej ostateczny termin udzielenia odpowiedzi. Termin ten w żadnym wypadku nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia prośby.

§ 42

1. Każdy Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez Przedsiębiorstwo umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi.
2. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej i powinna zawierać: 

 • - imię i nazwisko albo nazwę Odbiorcy,
 • - przedmiot reklamacji,
 • - przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
 • - numer i datę umowy,
 • - podpis Odbiorcy.

2. Zgłoszona reklamacja wymaga pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia oraz ewidencji w rejestrze reklamacji Przedsiębiorstwa.
3. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzyć reklamacje bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia jej złożenia w siedzibie Przedsiębiorstwa lub doręczenia reklamacji.
Ustęp 4 paragrafu poprzedzającego stosuje się odpowiednio.

§ 43

1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za kontakty z Odbiorcami oraz osobami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, w tym za przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji.
2. Stosowna informacja, zawierająca co najmniej: imienne wskazanie pracowników upoważnionych do kontaktów z Odbiorcami i osobami ubiegającymi się o przyłączenie oraz do przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, numery kontaktowe tych osób oraz godziny ich pracy, winna być wywieszona w siedzibie Przedsiębiorstwa i podawana do publicznej wiadomości wraz z ogłoszeniami nowych taryf.

§ 44

1. W siedzibie Przedsiębiorstwa winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:

 • aktualnie obowiązujące na terenie gminy taryfy cen i stawek opłat,
 • tekst jednolity „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” obowiązującego na terenie gminy,
 • wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody,
 • tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z wszystkimi aktami wykonawczymi na podstawie ustawy.

2. Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udostępnienia dokumentów, o których mowa w ust. 1 poza swoja siedzibą, z zastrzeżeniem obowiązku dołączania do umowy w chwili jej zawierania obowiązującej taryfy lub jej wyciągu zawierającego ceny i stawki opłat.

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego