• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

 • tel. +48 95 758 26 65

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2021 rok

Zakład Usług Wodno - Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach z siedzibą przy ulicy Krótkiej 9, świadczy usługi w oparciu o "Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków" uchwalony przez Radę Miejską w Słubicach uchwałą Nr XXXVI/368/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku na podstawie art. 19 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028).

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem oraz ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych działających na terenie Gminy Słubice oraz odbiorców usług korzystających na terenie Gminy Słubice z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków.
 

Spis treści Regulaminu:

 • Rozdział I - Przepisy ogólne.
 • Rozdział II - Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 • Rozdział III - Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami.
 • Rozdział IV - Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach.
 • Rozdział V - Warunki przyłączenia do sieci.
 • Rozdział VI - Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych.
 • Rozdział VII - Sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wykonanego przyłącza.
 • Rozdział VIII - Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków.
 • Rozdział IX - Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków.
 • Rozdział X - Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego