• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. +48 95 758 26 65

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w ramach postępowania DTE/ZP06/2021 pn. "Remont sieci wodociągowej w miejscowości Świecko metodą przewiertu sterowanego"

27-08-2021

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Remont sieci wodociągowej w miejscowości Świecko metodą przewiertu sterowanego” w ramach postępowania DTE/ZP06/2021. 

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z §5 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Zakład Usług Wodno-Ściekowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. z 2021 roku, Dz. U. poz. 1129).

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres prac obejmuje:

- Roboty drogowe - rozbiórka nawierzchni, czasowa organizacja ruchu, oznakowanie.

- Roboty  ziemne - wykopy kontrolne w celu lokalizacji uzbrojenia, komory robocze.

- Ułożenie przewiertem sterowanym sieci wodociągowej PE 100 SDR 17 PN 10 dz. 110
o długości 1128 [mb] w miejscu istniejącego wodociągu.

- Montaż zasuw i hydrantów na sieci.

- Próby szczelności, dezynfekcja i płukanie sieci.

- Pozytywne wyniki badań wody.

- Wykonanie podłączenia do nowej sieci istniejących przyłączy wodociągowych.

- Pomiar geodezyjny.

- Roboty ziemne odtworzeniowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie budowlanym oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Termin wykonania zamówienia:

Najpóźniej do dnia 01.11.2021 roku.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy złożyć do dnia 10.09.2021 roku do godz. 13.00. Miejsce składania ofert za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej, kurierskiej lub osobiście na adres: Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. ul. Krótka 9, 69-100 Słubice.

Ofertę należy złożyć w kopercie lub innym nieprzeźroczystym opakowaniu. Koperta (opakowanie) musi być opisana w następujący sposób:

Oferta na: Roboty budowlane w projekcie pn.: „Remont sieci wodociągowej w miejscowości Świecko metodą przewiertu sterowanego” Znak sprawy: DTE/ZP06/2021. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.

Wadium

Wadium, w wysokości 10 000 zł, należy wnieść przed upływem terminu na składanie ofert. Wadium może być wniesione w następujących formach: pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 roku, poz. 359 z późn.zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego nr 07 1240 3608 1111 0000 4338 0187.

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w załącznikach.

Zapraszamy do składania ofert.

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego