• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. +48 95 758 26 65

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w ramach postępowania DTE/ZP05/2021 pn.: "Budowa sieci wodociągowej w ulicy Kopernika w Słubicach metodą przewiertu sterowanego”

30-06-2021

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.  „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Kopernika w Słubicach metodą przewiertu sterowanego” w zakresie sieci wodociągowej rozdzielczej (bez przyłączy) w Słubicach o średnicy dz 160 i długości 524 mb., na działkach nr ewid. 425, 492/1, 494/80, 504/68, 508/18, 508/20, 511/6, 513, 523, 524/38, 524/39 obręb ewid. 1-Słubice, jednostka ewid. Słubice-miasto w ramach postępowania DTE/ZP05/2021.  

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z §5 ust. 1 "Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Zakład Usług Wodno-Ściekowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Przetarg dotyczy zamówienia sektorowego dla robót budowlanych, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2021 r. (M.P. 2021 poz. 11). Wobec tego, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019.2019), przepisów rzeczonej ustawy nie stosuje się.

Opis przedmiotu zamówienia

Zakres prac obejmuje:

- roboty drogowe – rozbiórka nawierzchni, czasowa organizacja ruchu, oznakowanie,

- roboty ziemne – wykopy kontrolne w celu lokalizacji uzbrojenia, komory robocze,

- ułożenie przewiertem sterowanym sieci wodociągowej PE 100 SDR 17 PN 10 dz. 160 mm o długości 524 mb,

- próby szczelności, pomiar geodezyjny,

- roboty ziemne odtworzeniowe,

- roboty drogowe odtworzeniowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, pozwoleniu na budowę nr 463/2018 z dnia 15.11.2018 roku oraz projekcie budowlanym.

Termin wykonania zamówienia

Do dnia 30 października 2021 roku.

Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy złożyć do dnia 15.07.2021 roku do godz. 13.00. Miejsce składania ofert za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kurierskiej lub osobiście na adres: Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. ul. Krótka 9, 69-100 Słubice.

Ofertę należy złożyć w kopercie lub innym nieprzeźroczystym opakowaniu. Koperta (opakowanie) musi być opisana w następujący sposób:

Oferta na: Roboty budowlane w projekcie pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Kopernika w Słubicach metodą przewiertu sterowanego”.  Znak sprawy: DTE/ZP05/2021. Nie otwierać przed 15.07.2021 godz. 13.00.

Wadium

Wadium, w wysokości 7 000 zł, należy wnieść przed upływem terminu na składanie ofert. Wadium może być wniesione w następujących formach: pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 roku, poz. 359 z późn.zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego nr 07 1240 3608 1111 0000 4338 0187.

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w załącznikach.

Zapraszamy do składania ofert.

 

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego