• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. +48 95 758 26 65

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w ramach postępowania DTE/ZP07/2021 "Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w północnej części miasta Słubice"

06-12-2021

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w północnej części miasta Słubice"” w ramach postępowania DTE/ZP07/2021. 

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z §5 ust. 1 „Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Zakład Usług Wodno-Ściekowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Przetarg dotyczy zamówienia sektorowego na usługę, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia1 stycznia 2021 r. (M.P. 2021 poz. 11). Wobec tego, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (z 2021 roku, Dz. U. poz. 1129), przepisów rzeczonej ustawy nie stosuje się.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji uporządkowania gospodarki wodno-kanalizacyjnej w północnej części miasta Słubice, obejmującej obszar miasta od ulicy Ogrodowej i Drzymały w kierunku północnym. Zakres zawiera Tom 3 - Mapa poglądowa.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy złożyć do dnia 16.12.2021 roku do godz. 13.00 za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kurierskiej lub osobiście na adres: Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. ul. Krótka 9, 69-100 Słubice. Otwarcie ofert nastąpi 16.12.2021 roku o godzinie 13.30 w siedzibie Zamawiającego.

Ofertę należy złożyć w kopercie lub innym nieprzeźroczystym opakowaniu. Koperta (opakowanie) musi być opisana w następujący sposób: Oferta na: Usługę – praca projektowa pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w północnej części miasta Słubice” Znak sprawy: DTE/ZP07/2021. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.

Wadium

Wadium, w wysokości 2 000 zł, należy wnieść przed upływem terminu na składanie ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego nr 07 1240 3608 1111 0000 4338 0187 – w tytule przelewu należy wpisać: „Wadium przetarg nr DTE/ZP07/2021”. Wadium w formie gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych lub poręczeń należy przekazać Zamawiającemu w oryginale w postaci elektronicznej.

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w załącznikach.

Zapraszamy do składania ofert.

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego