• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. +48 95 758 26 65

Informacja o udzieleniu zamówienia nr DTE/ZP06/2021 pn. "Remont sieci wodociągowej w miejscowości Świecko metodą przewiertu sterowanego"

24-09-2021

Informujemy, że w dniu 24 września 2021 roku w siedzibie Spółki, w ramach postępowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Remont sieci wodociągowej w miejscowości Świecko metodą przewiertu sterowanego” została podpisana umowa na roboty budowlane. Wykonawcą przedmiotowego zadania zostało Konsorcjum firm:

1. Niewiadomski Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum

2. P.P.H.U. „Niewiadomski” Władysław Niewiadomski – Partner Konsorcjum

Adres wykonawcy: ul. Pamiątkowa 32, 66-300 Międzyrzecz

Przedmiot zamówienia obejmuje ułożenie metodą przewiertu sterowanego sieci wodociągowej w miejscu istniejącego wodociągu w Świecku na odcinku od W1 do W 63, zgodnie z projektem budowlanym, na działkach o nr ewid. 37/1, 44/23 i 37/3 obręb 5 - Świecko, a także roboty drogowe – rozbiórka nawierzchni, czasowa organizacja ruchu, oznakowanie, roboty ziemne – wykopy kontrolne w celu lokalizacji uzbrojenia, komory robocze, ułożenie przewiertem sterowanym w miejscu istniejącego wodociągu sieci wodociągowej PE 100 SDR 17 PN 10 dz. 110 o długości 1128 mb, montaż zasuw i hydrantów na sieci, próby szczelności, dezynfekcja, płukanie sieci, pozytywne wyniki badań wody, wykonanie podłączenia do nowej sieci istniejących przyłączy wodociągowych, pomiar geodezyjny, roboty ziemne odtworzeniowe.

Całkowita wartość zamówienia wynosi  brutto: 513 382,47 zł, netto 417 384,12 zł, VAT: 95 998,35zł.

Wszystkie informacje znajdują się w załączniku.

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego