• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. / fax: +48 (95) 758 2665

Projekt POliŚ.

"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice"

 

W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 8 września 2016 roku została podpisana przez Prezesa Zarządu Zakładu Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. Kaziemirza Górę umowa o dofinansowanie zadania pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice" w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach", oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Całkowita wartość projektu, zatwierdzonego przez NFOŚiGW, wynosi 68 555 304,01 zł z czego 35 114 200,55 zł stanowi kwota dotacji na dofinansowanie projektu. Głównym celem realizowanego projektu jest spełnienie wymagań dyrektywy Rady 91/271/EWG czyli tzw. dyrektywy ściekowej w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz wyposażenie aglomeracji Słubice w infrastrukturę wodną i kanalizacyjną, zapewniającą bezawaryjne i efektywne funkcjonowanie.

Projekt obejmuje 6 głównych działań 

Zadanie Nr 1
Rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Słubicach, czyli zwiększenie przepustowości Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Słubicach, dzięki wybudowaniu trzeciego reaktora SBR. Dodatkowo zostanie wybudowana automatyczna stacja ścieków dowożonych oraz rurociągi międzyobiektowe. Obiekt oczyszczalni wzbogaci się również o nową automatykę, sterowanie oraz laboratorium.

Zadanie Nr 2
Renowacja kanalizacji sanitarnej w Słubicach, czyli renowacja i przebudowa 21,5 kilometrów kanalizacji sanitarnej w 45 ulicach Słubic oraz rurociąg przesyłowy do oczyszczalni ścieków, z czego około 20,9 kilometra zostanie wyremontowane metodą bezwykopową. W ramach projektu zostanie wymienionych 670 przyłączy kanalizacyjnych oraz 502 studnie kanalizacyjne. Dodatkowo 10 przepompowni ścieków zostanie wyposażonych w system monitoringu i zdalnego sterowania, a 5 studni kanalizacyjnych na terenie Słubic będzie wyposażonych w system informujący o przepełnieniu kanału w sytuacjach awaryjnych. 


Zadanie Nr 3
Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej w Słubicach, czyli modernizacja i przebudowa ok. 9,2 kilometrów sieci wodociągowej (w tym 74 hydranty i 188 zasuw) obejmującej 24 ulice w Słubicach. Na sieci wodociągowej powstanie 10 komór z urządzeniami do monitoringu przepływu i ciśnienia w sieci. Zastosowanie takich rozwiązań pomoże w diagnozowaniu awaryjnych zdarzeń na sieci. Ponadto zostanie przebudowany wodociąg łączący Stację Uzdatniania Wody ze zbiornikami wody dla Słubic wraz z ułożeniem linii światłowodowych umożliwiających stały monitoring ujęć wód podziemnych.

Zadanie Nr 4
Wdrożenie inteligentnego systemu klasy GIS do zarządzania majątkiem sieciowym przedsiębiorstwa, czyli dostawa i wdrożenie systemu informacji przestrzennej (GIS – Geographic Information System) w celu zwiększenia jakości zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną obsługiwaną przez ZUWŚ Sp. z o.o. Głównym celem jest inwentaryzacja posiadanego majątku i utworzenia archiwum cyfrowego z dotychczasowych dokumentów. System umożliwi pracownikom Spółki bezpośredni dostęp do dokumentacji sieci, planowanie inwestycji, obsługę zdarzeń awaryjnych i wyłączeń, warunków technicznych, uzgodnień terenowych oraz analizę danych pomiarowych. Ponadto system zostanie rozszerzony o tzw. e-usługi, które umożliwią lepszą współpracę z mieszkańcami gminy – umożliwi m.in. informowanie o awariach i wyłączeniach (wraz z usługą powiadamiania SMS), wydawanie warunków, zgłoszenie awarii, obsługę płatności itd. 


Zadanie Nr 5
Zakup sprzętu specjalistycznego, czyli specjalistycznych pojazdów, które umożliwią sprawną i szybką obsługę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej - będzie to samochód ciśnieniowy do czyszczenia i udrożniania kanalizacji sanitarnej z zastosowaniem systemu odzysku wody. Dodatkowo zostanie zakupiony również pojazd z zabudową diagnostyczną umożliwiający inspekcję TV sieci kanalizacji sanitarnej, wyposażony w urządzenia do diagnostyki szczelności sieci wodociągowej w celu wykrywania i lokalizacji niekontrolowanych wycieków. 

Zadanie Nr 6
Wdrożenie technologii umożliwiających wykorzystanie OZE, czyli zmiana systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez wykorzystanie pomp ciepła na Oczyszczalni Ścieków oraz Stacji Uzdatniania Wody w Słubicach oraz dostawa i montaż na 10 przepompowniach ścieków lamp fotowoltaicznych do oświetlenia terenów poszczególnych obiektów. 

Dofinansowanie obejmie również obsługę projektu, m.in. funkcjonowanie i wyposażenie Jednostki Realizującej Projekt, pracę Inżyniera Kontraktu oraz nadzór autorski. Przewidziano również rezerwę inwestycyjną w wysokości ponad 4 mln złotych na prace nieprzewidziane, a konieczne do wykonania. 

Jednostka Realizująca Projekt (JRP) będzie odpowiedzialna za realizację oraz rozliczenie projektu. Pierwsze roboty budowlane i zamówienia rozpoczną się w I kwartale 2017 roku i potrwają do czerwca 2020 roku. W 2020 roku projekt powinien zostać ostatecznie zamknięty i rozliczony pod kątem finansowym oraz merytorycznym.

Piszą o Nas:

Portal Gazety Lubuskiej
Portal Urzędu Miejskiego w Słubicach
Portal Onet.pl
Radio Zachód
HTS.Słubice.tv 
Portal Teraz Środowisko
Portal Zielone Prawo
Portal Puls Samorządu

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500.
Kasa czynna jest w godzinach od 715 do 1430.

tel. / fax: +48 (95) 758 2665

Skorzystaj z formularza kontaktowego