zuws.pl Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach
Aktualności
Projekt POIiŚ 2014-2020
O firmie
Woda
Kanalizacja
ISO
Projekty unijne
Usługi
Pomoc
Kontakt

Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 139) informujemy o aktualnych taryfach za dostawę wody i odbiór ścieków obowiązujących na terenie miasta i gminy Słubice w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

 

Bieżące taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zostały zatwierdzone i wprowadzone na mocy uchwały Rady Miejskiej w Słubicach nr XIV/120/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku i przedłużone do dnia 31 grudnia 2017 roku uchwałą Nr XXVI/235/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 24 listopada 2016 roku. 

 

Za dostarczenie m3 wody netto
dla gospodarstw domowych   3,76 zł

dla przemysłu spożywczego 

  3,79 zł
dla pozostałych odbiorców    3,81 zł
Za odprowadzenie i unieszkodliwienie m3 ścieków - Słubice, Kunowice, Golice
netto
gospodarstwa domowe, przemysł i pozostali odbiorcy usług   5,02 zł
Za odprowadzenie i unieszkodliwienie m3 ścieków - OŚ Terminal Świecko
netto
gospodarstwa domowe, przemysł i pozostali odbiorcy usług    24,41 zł
Opłata abonamentowa dla osób korzystających z lokalu w budynku wielolokalowym oraz za rozliczenie wodomierza do celów gospodarczych 2,20 zł/m-c

 

 Powyższe ceny nie uwzględniają podatku VAT w wysokości 8 %.

 

Ceny za ścieki dla przemysłu i pozostałych odbiorców usług stosuje się przy zrzucie ścieków nie przekraczających następujących parametrów: BZT5 – 500 mgO2/dm3, ChZT – 1000 mgO2/dm3, fosfor ogólny – 10 mgP/dm3, PH 6,5-9,5, oraz pozostałych parametrów określonych rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 (Dz. U. Nr 136, poz. 964). Po przekroczeniu powyższych parametrów naliczane będą opłaty dodatkowe zgodnie z zasadami i cenami określonymi w załączniku nr 1 do w/w uchwały oraz wg umów zawartych z ZUWŚ Sp. z o.o.

  
Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach | ul. Krótka 9 | 69-100 Słubice | tel/fax: 0048 95 758 2665  | Zuws.pl | kontakt@zuws.pl

^ Przejdź do góry strony