zuws.pl Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach
Aktualności
Projekt POIiŚ 2014-2020
O firmie
Woda
Kanalizacja
ISO
Projekty unijne
Usługi
Pomoc
Kontakt
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2016 rok

Zakład Usług Wodno - Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach z siedzibą przy ulicy Krótkiej 9, świadczy usługi w oparciu o "Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków" uchwalony przez Radę Miejską w Słubicach uchwałą Nr XXV/229/2016 z dnia 27 października 2016 roku na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. z 2015r., Dz. U. poz. 139 ze zm.).

 

Zachęcamy do pobrania i zapoznania się z regulaminem. Dostępny jest również do pobrania i zapoznania tekst jednolity z 2015 roku ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.  

 

Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych działających na terenie Gminy Słubice oraz odbiorców usług korzystających na terenie Gminy Słubice z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Spis treści Regulaminu:

 • Rozdział I - Przepisy ogólne.
 • Rozdział II - Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 • Rozdział III - Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami.
 • Rozdział IV - Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach.
 • Rozdział V - Warunki przyłączenia do sieci.
 • Rozdział VI - Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych.
 • Rozdział VII - Sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wykonanego przyłącza.
 • Rozdział VIII - Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków. 
 • Rozdział IX - Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków.
 • Rozdział X - Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.
 • Rozdział XI - Postanowienia końcowe.
  
Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach | ul. Krótka 9 | 69-100 Słubice | tel/fax: 0048 95 758 2665  | Zuws.pl | kontakt@zuws.pl

^ Przejdź do góry strony