• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

 • tel. / fax: +48 (95) 758 2665

Obowiązujące w 2018 roku ceny za dostawę wody i odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Słubice

Zarząd Zakładu Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach informuje o zmianach cen za dostawę wody i odprowadzanie ścieków, które po ustaleniu przez Spółkę i weryfikacji przez Burmistrza Słubic będą obowiązywać w 2018 roku na terenie miasta i gminy Słubice.
W związku z wejściem w życie 12 grudnia 2017 roku ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2180) na podstawie art. 9 ust. 1 i 3 w/cyt. ustawy nowe taryfy wchodzą w życie z z dniem 12 grudnia 2017 roku i będą obowiązywały przez 180 dni.

Za dostawę 1 m3 wody:

 • pobranej dla gospodarstw domowych i na cele socjalne - 3,83 zł,
 • pobranej na cele przemysłu spożywczego - 3,86 zł,
 • pobranej na cele produkcyjne oraz do podlewania 3,88 zł.

Za odprowadzanie i unieszkodliwianie 1 m3 ścieków – Słubice, Kunowice, Golice:

 • gospodarstwa domowe i cele socjalne - 5,11 zł,
 • cele przemysłu spożywczego - 5,11 zł.

​​Za odprowadzanie i unieszkodliwianie 1 m3 ścieków na – OŚ Terminal Świecko:

 • gospodarstwa domowe i cele socjalne - 24,32 zł
 • cele przemysłu spożywczego - 24,32 zł

Opłata abonamentowa za rozliczenie wodomierza dodatkowego czyli za wodomierze w budynkach wielolokalowych oraz wodomierze do celów gospodarczych – podlewanie (według okresu rozliczeniowego):

 • 3,50 zł / 1 miesiąc,
 • 5,50 zł / 2 miesiące, 
 • 7,50 zł / 3 miesiące.

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8 %.

Ceny za ścieki dla przemysłu i pozostałych odbiorców usług stosuje się przy zrzucie ścieków nie przekraczających następujących parametrów: BZT5 – 500 mgO2/dm3, ChZT – 1000 mgO2/dm3, fosfor ogólny – 10 mgP/dm3, PH 6,5-9,5, oraz pozostałych parametrów określonych rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1757).


Po przekroczeniu powyższych parametrów naliczane będą opłaty dodatkowe zgodnie z zasadami i cenami określonymi w załączniku nr 1 do w/w uchwały oraz wg umów zawartych z ZUWŚ Sp. z o.o.

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. / fax: +48 (95) 758 2665

Skorzystaj z formularza kontaktowego