• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. +48 95 758 26 65

ZAPROSZENIE DO PISEMNEGO SKŁADANIA OFERT nr DTE/ZP2/2019 na:„Dostawa fabrycznie nowej cysterny do przewozu wody pitnej o pojemności 4 000 litrów”.

 

25-04-2019

ZAPROSZENIE DO PISEMNEGO SKŁADANIA OFERT nr DTE/ZP2/2019 na:„Dostawa fabrycznie nowej cysterny do przewozu wody pitnej o pojemności 4 000 litrów”.

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu, z wyłączeniem ustawy PZP, na realizację zadania pn.: "Dostawa fabrycznie nowej cysterny do przewozu wody pitnej o pojemności 4 000 litrów”. 

TRYB WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie rozeznania rynku, zgodnie z § 4 „Regulaminu udzielania zamówień przez spółkę Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ”z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2015r., Dz. U. poz. 2164)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej cysterny do przewozu wody pitnej o pojemności 4000 litrów. Ww. cysterna będzie służyć jako punkt poboru wody w razie awarii sieci wodociągowej, modernizacji sieci wodociągowej jak i również podczas klęsk żywiołowych.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji umowy dostawy nastąpi w ciągu 10 tygodni od dnia podpisania umowy.

TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA

Oferta – na podstawie formularza ofertowego stanowiącego załącznik Nr 1 wraz z parafowanym wzorem umowy na dostawę, stanowiącym załącznik Nr 2 należy przesłać za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, kurierskiej lub też dostarczona osobiście na adres: Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o. ul. Krótka 9, 69-100 Słubice.

Oferty należy złożyć do dnia 07.05.2019 do godziny 12:00.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów, którzy złożyli ofertę za pośrednictwem poczty elektronicznej, bądź inny zwyczajowo przyjęty sposób przez Zamawiającego, wskazując jednocześnie datę i miejsce podpisania umowy.

 

 

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego