• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

 • tel. +48 95 758 26 65

Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod - kan wraz z modułami na obszarze aglomeracji Słubice

04-04-2019

 

TRYB WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Trybem przedmiotowego zamówienia jest przetarg nieograniczony. Wartość szacunkową zamówienia ustalono uwzględniając wartość inwestycji, planowaną w ramach zadania 10.1 w ramach projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki  wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Słubice” DOSTAWA SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO - Sytem informacji przestrzennej GIS

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i udzielenie licencji inteligentnego systemu do zarządzania majątkiem sieciowym przedsiębiorstwa: GIS, e-usług wraz z dodatkowymi modułami biznesowymi/oprogramowania dziedzinowego oraz przeniesieniem obecnie posiadanej bazy danych, dostawa infrastruktury sprzętowej, konfiguracja i uruchomienie GIS, e-usług oraz modułów biznesowych/oprogramowania dziedzinowego, prowadzenie szkoleń z obsługi systemu dla pracowników Zamawiającego oraz dla administratorów systemu, integracja z obecnie posiadanymi systemami oraz obsługa serwisowa/asysta po wdrożeniu.

Wymagany zakres funkcjonalny oferowanego oprogramowania musi obejmować obsługę obszarów:

 • System Informacji Przestrzennej GIS z modułami
 • Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta – e-BOK
 • Biling
 • Biuro Obsługi Klienta
 • Raporty i analizy
 • Sprzedaż
 • Zakup
 • Zlecenia
 • Kadry i Place
 • Terminarz
 • Zarządzanie brygadami w terenie
 • e-sprawozdania

TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA PRZETARGU ORAZ WSKAZANIE OSOBY DO KONTAKTÓW

Termin składania ofert upływa w dniu 15 kwietnia 2019 roku o godz. 12.00. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o. o. w Słubicach ul. Krótka 9, 69-100 Słubice z dopiskiem:  Oferta w "Przetargu na wdrożenie systemu zarządzania sieciami wod-kan", Znak sprawy nr ZP15/POIIS/2019 "Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert".

Zaleca się włożyć ofertę do jeszcze jednej koperty wewnętrznej, zaadresowanej na adres Wykonawcy, co pozwoli zwrócić ofertę bez jej otwierania w razie gdyby oferta wpłynęła po terminie składania ofert. Konsekwencje niewłaściwego opakowania oferty, złożenia jej w niewłaściwym miejscu lub niedostarczenie jej do miejsca składania ofert w wyznaczonym terminie obciążają Wykonawcę. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. Oferty, które wpłynęły po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania, chyba że otwarcie ofert będzie konieczne w celu powzięcia informacji o nazwie i/lub adresie Wykonawcy, który złożył ofertę po terminie. Za ofertę, która wpłynęła w terminie uważa się ofertę, która w wyznaczonym czasie znajdzie się w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu i zostanie zarejestrowana w Rejestrze przyjętych ofert przed upływem dnia, godziny i minuty wyznaczonej na złożenie oferty. Każdy Wykonawca przedstawi tylko jedną ofertę. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr 47/1993 poz. 211 z p. zm.), to Wykonawca powinien zawrzeć taką informację w odpowiednim miejscu swojej oferty. W przeciwnym wypadku cała Oferta będzie mogła stanowić część dokumentacji ujawnianej na wniosek innego Wykonawcy. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę stosownie oznakowane i oddzielone od pozostałych, jawnych elementów oferty. Wykonawca powinien złożyć stosowne oświadczenie na formularzu Oferta oraz oddzielić część jawną od części tajnej stosowną przekładką. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji takich jak: nazwa (firmy), adres wykonawcy a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami, działającą w imieniu Zamawiającego – Zakład Usług Wodno–Ściekowych Sp. z o.o. ul. Krótka 9, 69 – 100 Słubice, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 jest Kierownik Jednostki Realizującej Projekt – Dariusz Kuczyński e-mail: kontakt@zuws.pl. 

INFORMACJA O WYSOKOŚCI I FORMIE WNIESIENIA WADIUM
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w następującej wysokości: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium można wnieść w jednej lub kilku z niżej wymienionych form: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczeniem kasy, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089). Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego nr konta: 35 1240 3608 1111 0010 7152 8855 z dopiskiem: wadium – „Wdrożenie systemu zarządzania sieciami wod-kan”. Wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wniesione w formie poręczeń lub gwarancji należy w oryginale złożyć w siedzibie Zamawiającego – Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o. o., ul. Krótka 9, 69-100 Słubice z dopiskiem: "Wdrożenie sysytemu zarządzania sieciami wod-kan Znak sprawy ZP15/POIiŚ/2019” - (nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert - tj. rok, miesiąc, dzien, godzina - gdzie należy wpisać dokładny dzień i godzinę wyznaczoną na otwarcie ofert, uwzględniającą ewentualne zmiany treści SIWZ w tym zakresie.

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego