• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. +48 95 758 26 65

 

Zaproszenie do składania ofert na: „Załadunek, wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych po mechanicznym odwodnieniu z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Słubicach”

24-01-2019

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na: „Załadunek, wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych po mechanicznym odwodnieniu z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Słubicach”. 

TRYB WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie rozeznania rynku, zgodnie z § 4 „Regulaminu udzielania zamówień przez spółkę Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych" z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2015r., Dz. U. poz. 2164).

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest załadunek, wywóz i zagospodarowanie komunalnego osadu ściekowego o kodzie 19 08 05 po mechanicznym odwodnieniu z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Słubicach w ilości do 2 000 Mg/rok. Jakość osadu podlegającego odbiorowi: sucha masa osadu odwodnionego 19,5 % do 20,8 %. Podana wyżej ilość jest orientacyjna i może ulec zmianie. Rzeczywista ilość osadów wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Miejska Oczyszczalnia Ścieków w w Słubicach pracuje 24 godziny na dobę. Załadunek może  się odbywać  również w godzinach nocnych oraz w sobotę i w niedzielę.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Usługa wykonywana w systemie ciągłym na okres 12 miesięcy od podpisania umowy. 

TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA PRZETARGU ORAZ WSKAZANIE OSOBY DO KONTAKTÓW

Oferta – na podstawie formularza ofertowego stanowiącego załącznik Nr 1 wraz z parafowanym wzorem umowy na dostawę, stanowiącym załącznik Nr 2 należy przesłać za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, kurierskiej lub też dostarczona osobiście na adres: Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o. ul. Krótka 9, 69-100 Słubice.

Oferty należy złożyć do dnia 06.02.2019 do godziny 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.02.2019 o godzinie 12:30. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów, którzy złożyli ofertę za pośrednictwem poczty elektronicznej, bądź inny zwyczajowo przyjęty sposób przez Zamawiającego, wskazując jednocześnie datę i miejsce podpisania umowy. Dodatkowych informacji udziela Kierownik Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Słubicach Władysław Horbaciuk telefon 605 833 876 lub email: oczyszczalnia@zuws.pl.

 

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego