• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. +48 95 758 26 65

Zaproszenie do pisemnego składania ofert na usługę pn.: „Załadunek, wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych po mechanicznym odwodnieniu z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Słubicach” DTE/ZP04/2020

27-03-2020

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na: „Załadunek, wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych po mechanicznym odwodnieniu z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Słubicach” DTE/ZP04/2020

TRYB WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie rozeznania rynku, zgodnie z § 4 „Regulaminu udzielania zamówień przez spółkę Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych" z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2015r., Dz. U. poz. 2164).

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest załadunek, wywóz i zagospodarowanie komunalnego osadu ściekowego o kodzie 19 08 05 po mechanicznym odwodnieniu z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Słubicach w ilości do 2 000 Mg/rok w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy.

Jakość osadu podlegającego odbiorowi: sucha masa osadu odwodnionego 18,9 % do 21,1 %. Podana wyżej ilość jest orientacyjna i może ulec zmianie. Rzeczywista ilość osadów, która zostanie zagospodarowana przez Wykonawcę będzie wynikała z faktycznej ilości wywiezionego przez Wykonawcę osadu, potwierdzonej raportami wagowymi oraz kartami przekazania odpadu w okresie trwania Umowy. Miejska Oczyszczalnia Ścieków w  Słubicach pracuje 24 godziny na dobę. Załadunek może  się odbywać  również w godzinach nocnych oraz w sobotę i w niedzielę.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Usługa wykonywana w systemie ciągłym na okres 12 miesięcy od podpisania umowy. 

TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA PRZETARGU ORAZ WSKAZANIE OSOBY DO KONTAKTÓW

Oferty, na podstawie Formularza Ofertowego stanowiącego załącznik Nr 1 wraz z parafowanym wzorem umowy, stanowiącym załącznik Nr 2, należy przesłać za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, poczty kurierskiej, poczty elektronicznej (adres e-mail: kontakt@zuws.pl) lub też dostarczyć osobiście na adres: Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o. ul. Krótka 9, 69-100 Słubice. 

Osoba do kontaktu: Władysław Horbaciuk, e-mail: oczyszczalnia@zuws.pl, tel. tel. 605 833 876.

Oferty należy złożyć do dnia 10 kwietnia 2020 roku do godziny 12:00,

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 kwietnia 2020 roku o godzinie 12:30.

 

Zapraszamy do składania ofert. 

 

 

 

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego