• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. +48 95 758 26 65

ZAPROSZENIE DO PISEMNEGO SKŁADANIA OFERT nr DTE/ZP2/2020 na:

„Dostawa pionowych zbiorników filtracyjnych wraz z aeratorami na Stacje Uzdatniania Wody w Rybocicach”.

14-01-2020

Pliki do pobrania:

ZAPROSZENIE DO PISEMNEGO SKŁADANIA OFERT nr DTE/ZP2/2020 na:

„Dostawa pionowych zbiorników filtracyjnych wraz z aeratorami na Stacje Uzdatniania Wody w Rybocicach”.

TRYB WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie rozeznania rynku, zgodnie z § 4 „Regulaminu udzielania zamówień przez spółkę Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ”z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2015r., Dz. U. poz. 2164)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pionowych zbiorników filtracyjnych ciśnieniowych w ilości 4 szt. wraz z aeratorami w ilości 2 szt.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji umowy dostawy nastąpi w ciągu 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.

TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA

Ofertę należy przesłać za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, kurierskiej lub też dostarczyć osobiście na adres: Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o. ul. Krótka 9, 69-100 Słubice. Oferty należy złożyć do dnia 22.01.2020 do godziny 13:30. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego