• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. +48 95 758 26 65

Pełnienie funkcji specjalisty ds. technologii oczyszczalni w ramach JRP dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Słubice”

20-12-2018

 

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji specjalisty ds. technologii oczyszczalni w ramach JRP dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej na terenie aglomeracji Słubice”, który uzyskał dofinansowanie ze środków UE w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” – Działanie 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”. W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego wykonywane będą roboty budowlane polegające m.in. na budowie i przebudowie istniejącego węzła biologicznego oczyszczania ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Słubicach.

TRYB WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Na podstawie § 4 „Regulaminu udzielania zamówień przez spółkę” trybem wyłonienia wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu jest Rozeznanie rynku - dopuszczono tylko wykonawców prowadzących działalność gospodarczą (co wiąże się z koniecznością zapewnienia ciągłości świadczonej usługi i jej prowadzania na własne ryzyko - ryzyko wykonawcy stanowi zapewnienie ciągłości usługi nadzoru technologicznego przez specjalistę ds. technologii oczyszczalni).
Ostatecznie ustalona szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza progu 443 000 euro, dlatego dla danego zamówienia dlatego nie stosuje się reżimu przepisów Prawo Zamówień Publicznych, ale wewnętrzny Regulamin Udzielania Zamówień przez Spółkę. Ponadto szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, dlatego trybem wyboru wykonawcy jest Rozeznanie rynku na podstawie art. 4 Regulaminu. 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są usługi, polegające na nadzorowaniu działań wykonawcy Robót budowlanych w zakresie dotyczącym technologii oczyszczalni i weryfikacja poprawności oraz rzetelności działań Nadzoru budowlanego. Przedmiotem umowy na roboty budowlane jest budowa i przebudowa istniejącego węzła biologicznego oczyszczania ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Słubicach.

TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA PRZETARGU ORAZ WSKAZANIE OSOBY DO KONTAKTÓW

Termin składania ofert upływa w dniu: 10 stycznia 2019 roku o godz. 12.00.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o. o. w Słubicach 
ul. Krótka 9, 69-100 Słubice

z dopiskiem: "Oferta na pełnienie funkcji specjalisty ds. technologii oczyszczalni"

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami, działającą w imieniu zamawiającego – Zakład Usług Wodno - Ściekowych Sp. z o.o. ul. Krótka 9, 69 – 100 Słubice, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 jest Kierownik Jednostki Realizującej Projekt – Dariusz Kuczyński e-mail: kontakt@zuws.pl. 

 

 

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego