• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. +48 95 758 26 65

Unieważnienie postępowania na zadanie "Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach"

28-11-2018

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. odstępuje od udzielenia zamówienia  prowadzonego w trybie przetargu z wyłączeniem ustawy Pzp na realizację zadania pn. "Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach".

TRYB WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone było w trybie przetargu, zgodnie z § 6 „Regulaminu udzielania zamówień przez spółkę Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych” z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2015r., Dz. U. poz. 2164).

W związku z tym,  iż w przedmiotowym postępowaniu (Znak sprawy: DTE/2731/Z03/2018) wpłynęło 5 ofert,  których najniższa cena przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, aż o  51,75 % i zamawiający nie może tej kwoty  zwiększyć, działając na podstawie §8 ust. 6 Regulaminu udzielania zamówień przez spółkę Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach, odstępuje od udzielenia zamówienia.

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego