• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. +48 95 758 26 65

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu z wyłączeniem ustawy Pzp na realizację zadania pn. "Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Usług Wodno - Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach" 

TRYB WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu, zgodnie z § 6 „Regulaminu udzielania zamówień przez spółkę Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych” z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2015r., Dz. U. poz. 2164)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w planowanej ilości około 2,8 GWh dla 43 punktów poboru na terenie miasta i gminy Słubice w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ”. 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie należy zrealizować w terminie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA PRZETARGU ORAZ WSKAZANIE OSOBY DO KONTAKTÓW

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zakładu Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach, woj. lubuskie, 69-100 Słubice, ul. Krótka 9, nie później niż do 27 listopada 2018 roku do godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 27 listopada 2017 roku o godz. 12.30 w sali Zakładu Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach przy ulicy Krótkiej 9. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami, działającą w imieniu Zamawiającego – Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o. ul. Krótka 9, 69 – 100 Słubice w godzinach od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00 jest Kierownik Działu Techniczno – Eksploatacyjnego Dariusz Kuczyński – e-mail: kierownik@zuws.pl.

INFORMACJA O WYSOKOŚCI I FORMIE WNIESIENIA WADIUM
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – 10 000,00zł (słownie złotych – dziesięc tysięcy) w pieniądzu, poręczeniach lub gwarancjach bankowych oraz gwarancjach ubezpieczeniowych. Termin wniesienia wadium upływa dnia 27 listopada 2018 roku do godz. 12.00.

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego