• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

 • tel. +48 95 758 26 65

 

TRYB WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Trybem przedmiotowego zamówienia jest przetarg nieograniczony. Wartość szacunkową zamówienia ustalono uwzględniając wartość inwestycji  obejmującą tylko część II robót budowlanych, planowanych w ramach zadania 8.1 w ramach projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki  wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Słubice” CZĘŚĆ II - REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA ULICY MIESZKA  I SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY KONSTYTUCJI 3-GO MAJA W SŁUBICACH. 

Zamawiający sektorowy zobowiązany jest do stosowania ustawy, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Ustawy PZP (...) co, na podstawie §1, pkt. 3) lit. b) ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, stanowi kwotę 5 548 000 €. 

W wyliczeniu wartości szacunkowej zamówienia do celów wyboru trybu postępowania przyjęto kurs Euro na podstawie ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, który wynosi 4,3117 zł/Euro. Ostatecznie ustalona szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza  progu 5 548 000 €, dlatego dla danego zamówienia nie stosuje się reżimu przepisów Prawo Zamówień Publicznych.

Szacunkowa wartość zamówienia została skalkulowana tylko na podstawie wyceny kosztów na część 2. Trybem wyłonienia Wykonawcy  w przedmiotowym postępowaniu jest przetarg nieograniczony, na podstawie §6 „Regulaminu udzielania zamówień przez spółkę Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych” z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2015r., Dz. U. poz. 2164). Zakres upublicznienia ogłoszenia o zamówieniu dla przedmiotowego postępowania jest następujący: ogłoszenie o zamówieniu podlega obowiązkowemu opublikowaniu na stronie internetowej Spółki, gdzie dostępna jest cała Specyfikacja przetargowa postępowania. Spółka informuje również o przetargu w siedzibie Zarządu Spółki poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na tablicy ogłoszeń. Zamawiający może również zaprosić do składania ofert Wykonawców świadczących usługi zbieżne z przedmiotem niniejszego zamówienia. Zamawiający publikuje Ogłoszenie o zamówieniu również w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich na stronie internetowej:  www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

Zamawiający dążąc do zapewnienia odpowiedniej konkurencji w postępowaniu podjął decyzję o publikacji ogłoszenia o zamówieniu także w Biuletynie Zamówień Publicznych (nieobowiązkowe).

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na modernizacji sieci wodociągowej na obszarze miasta Słubice:

 • Część 2: Remont sieci wodociągowej wraz z budową sieci wodno-kanalizacyjnej na ulicy Mieszka I i budową sieci wodociągowej w ulicy Konstytucji 3-go Maja w Słubicach 

Zadanie jest realizowane przy wykorzystaniu WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH FIDIC dla Budowy DLA ROBÓT INŻYNIERYJNO – BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, 4 Wydanie angielsko polskie, niezmienione 2008 (tłumaczenie 1. wydania 1999), opracowanego przez Międzynarodową Federację Inżynierów i Konsultantów,  FIDIC (książka  czerwona).

Część 2 - Remont sieci wodociągowej wraz z budową sieci wodno-kanalizacyjnej na ulicy Mieszka I i budową sieci wodociągowej w ulicy Konstytucji 3-go Maja w Słubicach 

Modernizacja 8 016,0 mb sieci wodociągowej, w tym:

 • remont 7 502,0 mb sieci wodociągowej 
 • budowa 241,0 mb sieci kanalizacji sanitarnej,
 • budowa 553,0 mb sieci wodociągowej,
 • dostawa i montaż 8 kompletnych komór pomiarowych ciśnienia i przepływu wody,
 • wymiana wyposażenia sieci wodociągowej,
 • wymiana 58 kompletów hydrantów przeciwpożarowych,
 • dostawa i montaż 15 kompletów nowych hydrantów przeciwopożarowych,
 • wymiana 56 kompletów zasuw odcinających,
 • dostawa i montaż 132 kompletów nowych zasuw.

TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA PRZETARGU ORAZ WSKAZANIE OSOBY DO KONTAKTÓW

Termin składania ofert upływa w dniu: 07 listopada 2018 o godz. 12.00.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o. o. w Słubicach 
ul. Krótka 9, 69-100 Słubice

z dopiskiem: 
Oferta w "Przetargu na roboty budowane FIDIC - Projekt POIIS", Znak sprawy nr ZP12/POIIS/2018 - sieci wodociągowe". Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.

Zaleca się włożyć ofertę do jeszcze jednej koperty wewnętrznej zaadresowanej na adres Wykonawcy, co pozwoli zwrócić ofertę bez jej otwierania w razie gdyby oferta wpłynęła po terminie składania ofert. Konsekwencje niewłaściwego opakowania oferty, złożenia jej w niewłaściwym miejscu lub niedostarczenie jej do miejsca składania ofert w wyznaczonym terminie, obciążają Wykonawcę. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi,  z wyłączeniem terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przedłużenie terminu składania ofert nie ma wpływu na bieg tego terminu. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. Oferty, które wpłynęły po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania, chyba że otwarcie ofert będzie konieczne w celu powzięcia informacji o nazwie i/lub adresie Wykonawcy, który złożył ofertę po terminie. Za ofertę, która wpłynęła w terminie uważa się ofertę, która w wyznaczonym czasie znajdzie się w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu i zostanie zarejestrowana w Rejestrze przyjętych ofert przed upływem dnia, godziny i minuty wyznaczonej na złożenie oferty. Każdy Wykonawca przedstawi tylko jedną ofertę. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Kompletna Specyfikacja zamówienia zostanie  opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.zuws.pl/ zakładka Zamówienia publiczne. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr 47/1993 poz. 211 z p. zm.), to Wykonawca powinien zawrzeć taką informację w odpowiednim miejscu swojej oferty. W przeciwnym wypadku cała Oferta będzie mogła stanowić część dokumentacji ujawnianej na wniosek innego Wykonawcy. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę stosownie oznakowane i oddzielone od pozostałych, jawnych elementów oferty. Wykonawca powinien złożyć stosowne oświadczenie na formularzu Oferta oraz oddzielić częśćmjawną od części tajnej stosowną przekładką. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji takich jak: nazwa (firmy), adres wykonawcy a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami, działającą w imieniu Zamawiającego – Zakład Usług Wodno–Ściekowych Sp. z o.o. ul. Krótka 9, 69 – 100 Słubice, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 jest Kierownik Jednostki Realizującej Projekt – Dariusz Kuczyński e-mail: kontakt@zuws.pl. 

INFORMACJA O WYSOKOŚCI I FORMIE WNIESIENIA WADIUM
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w następującej wysokości: Wadium na sieci wodociągowe: 20.000 zł  (słownie: dwadzieścia  tysięcy złotych, 00/100). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium można wnieść w jednej lub kilku z niżej wymienionych form: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tymże poręczeniem kasy gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089). Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: nr konta  07 1240 3608 1111 0000 4338 0187 z dopiskiem: "Wadium - Projekt POIIS" , Znak sprawy nr ZP12/POIIS/2018  - sieci wodociągowe.

Wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

 

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego