• Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach

  • tel. +48 95 758 26 65

Zawiadomienie o wynikach postępowania ZP11/POIIS/2018

11-10-2018

Pliki do pobrania:

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem z wynikiem pozytywnym oceny Oferty nr 3 (ocenionej najwyżej), Zamawiający informuje, że Oferta nr 3 spełniła wszystkie wymagania SIWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Wykonawca wskazany jako oceniony najwyżej uzyskał status zwycięskiego Wykonawcy a jego Oferta nr 3 została uznana za  najkorzystniejszą.

Więcej informacji znajdą Państwo w Informacji nr  NR IN03/ZP11/POIIS/2018.

Dotyczy postępowania na: „Pełnienie funkcji NADZORU INWESTORSKIEGO dla zadania inwestycyjnego pn. WYKONANIE MODERNIZACJI I ROZBUDOWY  OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SŁUBICACH”.

Znak sprawy: ZP11/POIIS/2018 prowadzone w trybie Przetargu nieograniczonego zgodnie z § 6 „Regulaminu udzielania zamówień przez spółkę Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o.  w Słubicach nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych”
z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2015r., Dz. U. poz. 2164).


 

Masz awarię ?

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się tym!
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Kasa jest czynna w godzinach od 7.30 do 14.30

tel. +48 95 758 26 65

Skorzystaj z formularza kontaktowego